Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je pravo građana koje je zajamčeno međunarodnim i domaćim dokumentima, čije ostvarenje obuhvaća obvezu Doma za odrasle osobe Skupnjak kao tijela javne vlasti da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu te mogućnost pristupa informacijama putem zahtjeva korisnika.

Čl.5. st.3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) „Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Čl.5. st.1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) „Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.“

OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 15. zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15) Dom za odrasle osobe Skupnjak može uskratiti pravo na pristup informacijama.

UPUTE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA INFORMACIJE

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Domu ili usmenim putem.

Obrazac zahtjeva se nalazi pod: „Obrasci“

Podnošenje zahtjeva:
– pisanim putem na adresu:

Dom za odrasle osobe Skupnjak
Šulinec 2b
10 380 Sveti Ivan Zelina
n/r službenika za informiranje

– putem elektroničke pošte: info@domskupnjak.hr
– telefonom na broj: 01 2060 064
– fax: 01 4001 493

Usmeno postavljene zahtjeve primat će službenik za informiranje
Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 – 12 sati

Napomena: putem ovih adresa (pisano, e-mail) zaprimaju se isključivo zahtjevi upućeni putem obrasca „Zahtjeva za pravo na pristup informacija“ i/ili „Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija“ i „Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija“.

Pisani zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanje informacije
– davanje informacije pisanim putem
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
– dostavljanjem preslika dokumenata
– na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Napomena: Dom za odrasle osobe Skupnjak obračunati će visinu naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Obrasci:
Zahtjev za pravo na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika
Naknada za pristup informacijama

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće za 2017. godinu 

Izvješće za 2018. godinu

Izvješće za 2019. godinu

Izvješće za 2020. godinu

Izvješće za 2021.godinu

Godisnje_izvjesce 2022